ปทุมธานี-13 ปี พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธานแห่งความพอเพียง

ปทุมธานี-13 ปี พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสานงานพ่อ สานต่อพระราชปณิธานแห่งความพอเพียง

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

            วันที่ 23 มิถุนายน 2565 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ตลอด 13 ปี ที่ผ่านมา พกฉ. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการขับเคลื่อนงานเพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมด้านเกษตรของประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง ผนวกกับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ผ่านมา ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนให้หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมถึงการปลูกผักไว้กินเองในครัวเรือน จนถึงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่ตกงาน หันมาหาอาชีพที่มั่นคงและสร้างความสุขให้ตนเองอย่างยั่งยืน อาชีพเกษตรกรจึงเป็นทางเลือก ทางรอดที่หลายคนให้ความสนใจ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเข้ามาเยี่ยมชม และเก็บเกี่ยวความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจากกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานมหกรรมนิทรรศการหมุนเวียน และตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่แห่งการแบ่งปันจุดประกายความคิดและเผยแพร่องค์ความรู้จากเกษตรกรตัวจริงพร้อมจัดอบรมวิชาของแผ่นดิน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย กิจกรรมสุดฮิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง กว่า 13 หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมในรูปแบบหมู่คณะ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง เรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ รวมถึงการขับเคลื่อนเชื่อมโยงการทำงานในพื้นที่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมการบริการต่างๆในรูปแบบ One stop service อีกด้วย สุดท้ายนี้กระผมและบุคลากรของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พร้อมทุ่มเทพลังแรงกาย พลังแรงใจ และพลังศรัทธาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้วยความรักชาติ รักแผ่นดิน รักสถาบันพระมหากษัตริย์

                โดยในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 พกฉ. ได้จัดพิธีทำบุญ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วยพิธีมอบเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ให้แก่เจ้าหน้าที่เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน 904 วปร. เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 29 คน และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เส้นทางสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการให้ และช่วยเหลือผู้อื่น สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เรียนรู้ และแบ่งปันแก่ส่วนรวม เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมต่อไป สำหรับกิจกรรมพิเศษ Happy Wisdomking Museum เปิดให้เข้าชม พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 23 – 26 มิถุนายน 2565 กิจกรรมร่วมสนุกแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษ ผ่านกิจกรรม แชะ & แชร์ ภาพถ่ายของท่าน คู่กับจุดถ่ายภาพในพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมติด แฮชแท็ค พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ หรือ ดาว์นโหลด E- Coupons ทาง Mobile Application Wisdomking หรือ Line Official พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ นำมาแสดง ณ จุดประชาสัมพันธ์ Wisdom Farm แลกรับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา พร้อมของที่ระลึก Limited Edition จากทางพิพิธภัณฑ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอีกสิทธิพิเศษ สำหรับผู้ที่เกิดเดือน มิถุนายน สามารถนำหลักฐานมาแสดง เพื่อแลกรับของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน จนถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!