สระแก้ว – ไทย-กัมพูชาหารือ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ การผ่านแดน แรงงาน และการค้าชายแดน

สระแก้ว – ไทย-กัมพูชาหารือ การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ การผ่านแดน แรงงาน และการค้าชายแดน

ภาพ/ข่าว : สวาท เกตุงาม

           เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายอุม เรียแตร็ย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เป็นประธานประชุมร่วม พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ คณะกรรมการชายแดน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่วนฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา คณะกรรมการชายแดน หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

               การหารือข้อราชการ มีมาตรการในการเดินทางเข้า-ออกผ่านทางจุดผ่านแดนถาวร การเตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน อำเภออรัญประเทศ และการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง การขนส่งสินค้าโดยพาหนะล้อเลื่อน (รถเข็น) การใช้บัตรอนุญาตผ่านแดนชั่วคราวและ ความร่วมมือด้านแรงงาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะทำงานร่วม โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและรองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย เป็นประธาน ในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ตามประเด็นในการประชุมครั้งนี้ และนำเสนอในที่ประชุมใหญ่ระหว่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดในปลายเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ ศาลากลางจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!