อยุธยา – คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาจัดกิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ

อยุธยา – คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ วุฒิสภาจัดกิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

           คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภาจัดกิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย วุฒิสภา และคณะ สว. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           สังคมในปัจจุบันความเป็นปัจเจกชนที่เพิ่มมากขึ้น นำมาซึ่งความหลากหลายทางแนวคิดของเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เด็กและเย่าวชนคนรุ่นใหม่ควรได้รับทราบถึงความเป็นมาของชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้เกิดความสำนึกและหวงแหนในแผ่นดิน อีกทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังเป็นสถานที่สำคัญตั้งแต่ครั้งอดีต วีรชนคนกล้าของไทยนำมาซึ่งความเป็นชาติไทยในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วการเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สังคม เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการดำเนินกิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมเส้นทางตามรอยพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัด Kick Off กิจกรรมในวันนี้ เป็นนักเรียนจำนวน 80 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้งเขต 1 และ 2 และในอนาคตจะมีการขยายผลการดำเนินกิจกรรมไปสู่โรงเรียนอื่นๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!