อยุธยา – ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2565 รอบที่ 2

อยุธยา – ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2565 รอบที่ 2

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2565 รอบที่ 2

           เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.พร้อมคณะ และทีม One Home เข้าพบเพื่อคาราวะ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่กำกับดูแลงานด้านสังคม เพื่อหารือประเด็นการทำงานด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

             จากนั้นนางอภิญญา ชมภูมาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ได้เป็นประธานในการประชุมหน่วยงาน พม. (One Home) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ปี 2565 รอบที่ 2 ในประเด็นสำคัญ อาทิ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชน การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวง การขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย การเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าหน่วยงาน/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในทีม One Home เข้าร่วมประชุม พร้อมกับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 5 หน่วยงาน เพื่อเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!