อุบลราชธานี-วันวาเลนไทน์ นายอำเภอเขื่องใน นำทีมปั่นจักรยาน ปันรัก ปันสุข

อุบลราชธานี-วันวาเลนไทน์ นายอำเภอเขื่องใน นำทีมปั่นจักรยาน ปันรัก ปันสุข

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 14 ก.พ. 66 นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต. อสม. พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จัดกิจกรรมดีๆในวันแห่งความรัก หรือ วันวาเลนไทน์ ด้วยการจัดกิจกรรมอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นปันรัก ปันสุข “เขื่องในเมืองแห่งความสุข” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 บูรณาการการจัดกิจกรรมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับการกิจกรรม Kick Off “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” กิจกรรมประกอบด้วย 1.รณรงค์เชิญชวนประชาชนสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกาย 2. เยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ป่วยติดเตียง 3. รณรงค์ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองความถดถอยในผู้สูงอายุ 9 ด้าน โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน 7 ภาคี ทั้งระดับอำเภอ ระดับตำบล ชมรมปั่นจักรยานอำเภอเขื่องใน และจากระดับตำบล รวมทั้งสิ้น 90 คน มีจุดพักและจัดกิจกรมรณรงค์ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง จุดที่ 1 ศาลาประชคมบ้านชาติ มอบสิ่งของเยี่ยม 5 ราย จุดที่ 2 อนุสรณ์สถานบ้านโพนทอง มอบสิ่งของเยี่ยม 31 ราย ซึ่งในแต่ละจุดได้รับการต้อนรับจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชน จัดซุ้มอาหาร น้ำดื่ม ทั้งนี้สิ่งของที่นำมามอบได้จากการบริจาคการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมในแต่ละตำบล เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจทั้งกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และประชาชน กิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดการสานพลังการทำงานของทุกภาคีเครือข่าย
          ต่อมาเวลา 13.00 น. นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ปลัดอำเภอประจำตำบลก่อเอ้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 4 และหมู่บ้านขยายผล บ้านก่อ หมู่ที่ 5 บ้านเอ้ หมู่ที่ 6 และบ้านนามน หมู่ที่ 11 ตำบลก่อเอ้ โดยคณะทำงานได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโดยพลัง (บวร) พลังศรัทธา ขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในหมู่บ้านเป้าหมาย และกำหนด kickoff ที่บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 4 เป็นแห่งแรก โดยมีคณะทำงานระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,ปลัด อบต.,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ก่อเอ้,เกษตรตำบล,พัฒนากรประจำตำบล และคณะทำงานระดับหมู่บ้านทั้ง 4 หมู้บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!