อุบลราชธานี-คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ เสวนาวิชาการโคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน

อุบลราชธานี-คณะเกษตรฯ ม.อุบลฯ เสวนาวิชาการโคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดเสวนาวิชาการ โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 สาขาวิชาประมง หัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสธุรกิจฐานทรัพยากรสัตว์น้ำลุ่มน้ำโขง” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน กล่าวต้อนรับวิทยากรร่วมวงเสวนาและผู้รับฟังการเสวนา พร้อมทั้งทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง และดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วมวงเสวนาความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศลุ่มน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน ใช้ศักยภาพของการจัดการ การผลิตที่มีมาตรฐาน ศักยภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า ทรัพยากรฐานชีวภาพ โดยนวัตกรรมการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ ผ่านการวิเคราะห์ การตลาดและโมเดลธุรกิจ ทรัพยากรฐานชีวภาพลุ่มน้ำโขงศักยภาพทางเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศ TCLMV การเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน ยั่งยืน บนเส้นทางการพัฒนา ลุ่มน้ำกับการสะสมและจัดการสารตกค้างในระบบนิเวศ เทคโนโลยีการอาหารเพิ่มมูลค่า อัตตลักษณ์เฉพาะตัว
          จากนั้น เป็นการเสวนา หัวข้อ “ศักยภาพและโอกาสธุรกิจประมงไทย กับยุทธศาสตร์การค้าตลาดจีน” โดยมี ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ นายมานิตย์ จิตรชุ่ม นายกสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย นายศักดิ์สหกรณ์ คงสมุทร ประธานคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำไทย นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และนายสมประสงค์ เนตรทิพย์ รองนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เป็นผู้ร่วมวงเสวนาเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ที่เข้มแข็ง และมีประสบการณ์ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมาตรฐาน พัฒนาสู่ธุรกิจที่ยั่งยืนครบวงจร เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจข้ามพรมแดน ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และชี้แนะด้านการลงทุน เพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง C202 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญชวนทุกท่าน ชิม – ชม – ช๊อป และเที่ยว “งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 อย่างจุใจ ชมนิทรรศการ “สุดยอด นิทรรศการเกษตรมีชีวิต” ที่ใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค การผลิตมะเขือเทศในโรงเรือน นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกร บริษัทเอกชน เครื่องจักรกล อุปกรณ์ต่อพ่วง และเทคโนโลยีทางการเกษตร พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยง สินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และศิลปินมากมาย ตลอดจนการประกวดร้องเพลง การประกวดวงดนตรี และการประกวดธิดาสวนยาง เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!