เพชรบุรี-ลงนามความร่วมมือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปวส.

เพชรบุรี-ลงนามความร่วมมือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปวส.

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            “วอศ.พณิชยการเพชรบุรี” ร่วมมือโรงแรมในเครือ “เดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป” ลงนามความร่วมมือจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ปวส. เตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริง

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กับโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป โดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา นางสาวอภิรัตน์ บัวมณี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี นายอนุวัฒน์ คงทน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป และคณะผู้บริหารสถานศึกษา นำเสนอความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ และชี้แจงรายละเอียดของการฝึกงานให้กับนักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2              น.ส.อภิรัตน์ บัวมณี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีเปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี จำนวน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการบัญชี 2) สาขาวิชาการตลาด 3) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1) สาขาวิชาการบัญชี 2) สาขาวิชาการตลาด 3) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 4) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรทวิภาคี) นักศึกษาแต่สาขาวิชามีแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่มีภาระงานที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

               ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ร่วมกับโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป ประกอบด้วย โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท, โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเล่ต์ หัวหิน, โรงแรมวาลา หัวหิน นู แชปเตอร์โฮเทล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่รับผิดชอบร่มกันพัฒนาผลิตกำลังคนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ซึ่งสถานประกอบการสามารถสนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อต่อการฝึกประสบการณ์เตรียมความพร้อมเพื่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ด้าน นายอนุวัฒน์ คงทน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป กล่าวว่า โรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ กรุ๊ป มีความยินดีและเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์ ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดยให้การสนับสนุนด้านความรู้ และฝึกประสบการณ์ในสถานที่จริง รวมถึงการสนับสนุนด้านที่พัก อาหาร รวมถึงมีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษาที่เข้ามาฝึกประสบการณ์กับทางโรงแรมในเครือเดอะรีเจ้นท์กรุ๊ปด้วยเช่นกัน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!