กาญจนบุรี-พ่อเมืองกาญจน์มอบบัตรเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบดีเด่น ปี 2565

กาญจนบุรี-พ่อเมืองกาญจน์มอบบัตรเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบดีเด่น ปี 2565

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

 พ่อเมืองกาญจน์มอบบัตรเกียรติคุณแก่หมู่บ้านต้นแบบดีเด่น ปี 2565

             วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธาน มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเป้าหมายที่สำคัญในการเสริมสร้างอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย สร้างความตระหนักรู้ถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ โดยได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้งนี้เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญ กำลังใจ แก่หมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด โดยมีนายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เป็นตัวแทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแก่งปลากด ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี รับมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในครั้งนี้ ณ ประชุมแควใหญ่ (ชั้น5) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!