ประจวบคีรีขันธ์ – “หัวหิน” รวมพลังต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ประจวบคีรีขันธ์ – “หัวหิน” รวมพลังต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประธานชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน นางอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน ร่วมปล่อยขบวนแถวเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จากสมาชิกชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ภาคราชการ-เอกชน ชมรม สถานศึกษา ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ราว 200 คน ตามโครงการอบรมเสวนาและเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็ง และเพื่อประกาศจุดยืนของทุกภาคส่วนที่ยินดีมีส่วนร่วมสร้างสังคมโปร่งใส และปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน

               นายจีรวัฒน์ พราหมณี ประธานชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน กล่าวว่า ชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 เพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยใช้เครือข่ายภาคประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อน สร้างความตระหนักรู้ถึงการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และชุมชนของเทศบาลเมืองหัวหิน ด้วยการไม่เพิกเฉย ไม่ทน และไม่ยอมต่อการทุจริต รวมถึงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการต่อต้านทุจริตมาโดยตลอด และจากที่เทศบาลเมืองหัวหินได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้เป็นองค์กรนำร่องทำเรื่ององค์กรพอเพียงต้านทุจริต หรือ STRONG ซึ่งในปี 2565 ได้จัดฝึกอบรมสมาชิกชมรมใหม่ ภาคราชการ เพื่อเป็นการขยายผลให้เทศบาลเป็นองค์กรที่ปลอดการทุจริต ทำงานแล้วมีความโปร่งใส ไม่ปกปิด ไม่ซ่อนเร้น ปลอดเรื่องของการร้องเรียน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!