อุตรดิตถ์ – โครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองริด

อุตรดิตถ์ – โครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองริด

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ

           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ที่ 28 กรกฎาคม 2565 ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม กล่าวรายงาน โดยมี พลตรี สัณธวัตน์ วงศ์วัฒนะ ผบ.มทบ.35 พ.อ เทพฤทธิ์ เรือนคำ รอง.เสนาธิการ มทบ.35 พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์ บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายมาโนช ฟูเหล็ก ปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมาชิกเทศบาลตำบลงิ้วงาม นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวิเชียร แสงวิวัฒน์ ตัวแทนมูลนิธิกู้ภัยอุตรดิตถ์สงเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน มาร่วมในงานในครั้งนี้

            ทั้งนี้ นายร้อยตรีทรวง นาพันธ์ กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่าสภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ เช่น เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาลต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ ร่วมมือป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงเป็นหนทางหนึ่งในการ ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งกรองมลพิษและผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พื้นที่ให้เป็นที่น่าอยู่ สวยงาม เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน ตลอดจนการบำรุง รักษา อนุรักษ์ทรัพยากรให้ยืนตลอดไป ในส่วนเทศบาลตำบลงิ้วงาม จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ การปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น วัตถุประสงค์ของการปลูกต้นไม้ ร้อยตรีทรวง กล่าวว่า 1.เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่กรกฎาคม 2565 ( 2.เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 3.เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์ที่ตำบลงิ้วงามให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลงิ้วงาม ต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!