นครสวรรค์-จัดประชุมสัญจร 4 สภา พัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา สู่การปฏิบัติจริง

นครสวรรค์-จัดประชุมสัญจร 4 สภา พัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา สู่การปฏิบัติจริง

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมสัญจร 4 สภา พัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา สู่การปฏิบัติจริง

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่ส ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดการประชุม 4 สภา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อการพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมแก่งโสภา โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์ รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายสมเชาว์ เกษประทุม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม มี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ในที่ประชุมมีการนำเสนอ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร พร้อมร่วมอภิปรายเกี่ยวกับอนาคตภาพที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามทรรศนะและบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์/คณะกรรมการส่งเสริม /สภาวิชาการ/สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงการสังเคราะห์แนวคิด ทิศทาง นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นอกจากฝ่ายบริหารที่มีหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่พันธกิจ ยังมีหน่วยงานสำคัญที่คอยกำกับ ติดตาม ดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีก 4 องค์กร คือ
1) สภามหาวิทยาลัย
2) สภาวิชาการ
3) สภาคณาจารย์และข้าราชการ
4) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

“โลกปัจจุบันมีความเคลื่อนไหว มีการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งยังมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว สถาบันการศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองให้ทันโลก ด้วยการศึกษา กำหนดแนวทางการพัฒนา รวมทั้งนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการ 4 สภาให้มหาวิทยาลัย ไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา สู่การปฏิบัติ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป” ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!