นครสวรรค์-ประชุมส่งเสริมพัฒนา ม.ราชภัฏ นว.

นครสวรรค์-ประชุมส่งเสริมพัฒนา ม.ราชภัฏ นว.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

ประชุมส่งเสริมพัฒนา ม.ราชภัฏนว.

          เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาคาร 14 ชั้น 8 นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ โดยมี ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมประชุม
          ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ อธิการบดี ได้ให้คณะกรรมการเสนอแนะแนวการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะกับทางมหาวิทยาลัยอย่างหลากหลาย อาทิ การจัดหาทุนการศึกษา,แนวทางการหารายได้ในเชิงธุรกิจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่และบุคลากร ,การเติมเต็มคุณสมบัติของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความความต้องการของท้องถิ่น ,การพัฒนาโรงเรียนสาธิตทั้งด้านบุคลากร สถานที่ หลักสูตร ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน , การเปิดตัวของมหาวิทยาลัยให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ,การทำงานร่วมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
          นอกจากนี้ยังเสนอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถด้านวิจัย เข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในศักยภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี กล่าวว่าจะนำข้อเสนอและประเด็นต่างๆ ไปเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป แต่เนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำหน้าที่และทีมงานฝ่ายบริหารเป็นชุดใหม่ทั้งหมด จึงต้องการฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นอย่างแท้จริง และขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
          สำหรับรายนามคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย นายอดุลย์ ศรีประทักษ์ เป็นประธานกรรมการ นายศิวะ ศิริเสาวลักษณ์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายธนวัฒน์ กุศลธรรมรัตน์ ดร.ชัยพร อิทธิพาณิชพงศ์ นายวิทยา ศุภศิลป์ พล.ต.สุวิทย์ แม้นเหมือน ดร.สุธาสินี สุพิชญางกูร พล.ต.ต.อรุณ แตงนรา นายออมสิน สุขภิกานนท์ น.ส.ธนาภรณ์ จั่นแจ้ง น.ส.ตะวันแก้ว บัวบานพร้อม เป็นกรรมการ และ นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี เป็นเลขานุการ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!