อุบลราชธานี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

อุบลราชธานี-องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลฯ

          วันนี้ (16 ก.ย.63) พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการศึกษา ด้วยมีพระราชประสงค์ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
          สำหรับโรงเรียนนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 79 คน ในปีการศึกษา 2562 ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้มอบ คอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง และ Smart TV จำนวน 48 เครื่อง แก่โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และจัดสรรทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนที่ศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. รวมจำนวน 8 คน โรงเรียนได้จัดการเรียการสอนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ อาทิ จัดการศึกษาทวิศึกษา โดยได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี สอนแบบทวิศึกษา วุฒิ ปวช.ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560-2563 โครงการสถานศึกษาต้านยาเสพติด โครงการ รด.จิตอาสาตามรอยพ่อ โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการบริหารความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
          จาการดำเนินงานทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัล IQA Awards สถานศึกษายอดเยี่ยม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รางวัลครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 จากกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับเหรียญทอง ระดับชาติ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 จากนั้น องคมนตรี และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนเสาวนิต อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!