อุบลราชธานี-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11

อุบลราชธานี-ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน

จัดการประกวด ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ประจำปี 2564

          วันนี้ (22 ส.ค.63) นายแพทย์ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมศูนย์การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
          โดยสำนักงานสาสุขจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด เข้าประกวดในรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้เข้าประกวดมาจากสถานศึกษาทุกอำเภอทั้งอำเภอ สำหรับคุณสมบัติของผู้ประกวดจะต้องมีอายุ 15-19 ปีบริบูรณ์มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป มีความกตัญญูรู้คุณ มีความซื่อสัตย์ เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความฉลาดทางอารมณ์ และมีความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลง การเต้นหรือดนตรี มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น และผู้ที่เข้าร่วมประกวดทุกคน จะได้เป็นยุวทูต ทู บี นัม เบอร์ วัน ระดับอำเภอ เป็นสื่อบุคคลในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดอุบลราชธานีในพื้นที่อีกด้วย

          สำหรับ โครงการ ทู บี นัม เบอร์ วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE หรือ TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อสร้างอนาคตเป็นต้นแบบของสมาชิกโดยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชน อื่น ๆ ในทุกๆด้าน เช่น ด้านการเรียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด การแสดงออกมีจิตอาสาให้บริการแก่บุคคลอื่นรวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในทางที่สร้างสรรค์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีทักษะชีวิตในการดูแลตนเอง และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ โดยให้จังหวัดคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL อย่างน้อยจังหวัดละ 4 คู่ (ชาย-หญิง )เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2564 ฯ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!