ร้อยเอ็ด-พช. จับมือภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จ การดำเนินงานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ

ร้อยเอ็ด-พช. จับมือภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จ การดำเนินงานโคกหนองนาแห่งน้ำใจ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด นายจิรพงษ์ นามกันยา ผู้แทนผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมทั้งถ่ายทำวีดิทัศน์ โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์” พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ จำนวน 3 แปลงได้แก่ 1.นายชาตรี กอนจันดา บ้านบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ 2.นายชาลี คามบุตร บ้านหนองบัว อำเภออาสามารถ และ 3.นายปรีชา ใจกว้าง บ้านอาสามารถ อำเภออาสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
          จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 รวมทั้งสิ้น 2,607 แปลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในส่วนผลการดำเนินงาน จังหวัดร้อยเอ็ดมีแปลงโคกหนองนาต้นแบบที่เป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถขยายผลได้ ทุกอำเภอ ทั้ง 20 อำเภอ มีการบูรณาการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ เช่น การเอามื้อสามัคคี การพัฒนาผลผลิต การแปรรูป การส่งเสริมช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวังจากกรมราชทัณฑ์” จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ผ่านโครงการฯ จำนวน 4 ราย และมีแปลงโคกหนองนาที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้มากกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือน สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และนอกชุมชน
          นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุด คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและทรงแน่วแน่ในการน้อมนำเอาแนวคิด หลักคิด วิธีการ มาเผยแพร่เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์ท่านมีความสุขอย่างยั่งยืนโดยแท้ ผ่านการพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับโคก หนอง นา ในหลายภาพ และพระราชทานข้อความที่เกี่ยวข้องผ่านข้อความสั้น ๆ ชัดเจน เช่น “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” นอกจากนี้พระองค์ท่านได้ทรงประยุกต์ไปสู่หลักสูตรฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน และพระราชทานให้ข้าราชบริพารได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำโคก หนอง นา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเป็นต้นแบบ ทรงเป็นผู้นำ ในการลงมือปฏิบัติ ร่วมกับข้าราชบริพารของพระองค์ ดังปรากฏในภาพข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อสารมวลชน อันเป็นภาพที่ย้ำเตือนพวกเราคนไทยทุกคน ในการร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังที่พระองค์ทรงน้อมนำมาขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชน
          ทั้งนี้ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง ของกรมราชทัณฑ์ทั้ง 3 แปลงตัวอย่าง ในวันนี้ พบว่า ครัวเรือนต้นแบบได้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ไก่ ปลา ปลูกต้นไม้ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชผักสวนครัว ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนและเพิ่มรายได้จากการนำผลผลิตภายในแปลงออกขายได้ และจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการทำการเกษตรโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตที่ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันและกัน ด้วยวิถีพอเพียงได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!