ชุมพร-ศรชล.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ชุมพร-ศรชล.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย ศรชล.จว.ชพ. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร หมู่ที่ 8 ต.ปากน้ำชุมพร อ.เมือง จว.ชุมพร โดย ผวจ.ชุมพร ในฐานะผอ.ศรชล.จว.ชพ. ติดราชการจำเป็นรับรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับรู้ความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ตลอดจนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถบูรณาการในการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดชุมพร จะจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางทะเล และสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวจากต่างแดนได้ทันท่วงที
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 80 คน โดยได้เรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรบรรยายกิจการทางทะเล ด้านการบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลจังหวัดชุมพร ซึ่ง ศรชล.จว.ชพ. ได้เก็บรวมรวบข้อมูล เพื่อใช้จัดทำแผนการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลของจังหวัดชุมพร ในห้วงเดือน มี.ค.66 ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!