อุบลราชธานี-พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดงานอริยบูชาอนุสรณ์ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

อุบลราชธานี-พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดงานอริยบูชาอนุสรณ์ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 20 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ อนุสรณ์ ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดศรีบุญเรือง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ และมีศิษยานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พุทธศาสนิกชน เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
          จากนั้น ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวเปิดงานอริยบูชาอนุสรณ์ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และอ่านคำประกาศอริยบูชา อนุสรณ์ ชาตสถาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โดยที่องค์การยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล ในปี 2563-2564 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นถิ่นกำเนิดของบูรพาจารย์ ในสายวิปัสสนากรรมฐาน โดยเฉพาะหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งมีชาติภูมิสถาน ณ บ้านเลขที่ 1 บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และเคยบรรพชาเป็นสามเถร ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้สร้างอนุสรณ์ ชาตสถาน เพื่อน้อมรำลึกถึงหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ณ สถานที่แห่งนี้
          ในโอกาสครบรอบ 153 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สร้างพระอริยสงฆ์ และเผยแพร่หลักคำสอนปฐมวิปัสสนาจนเป็นที่รู้จัก และปฏิบัติเป็นอริยหรือมงคลอันประเสริฐ ในการนี้ จึงขอประกาศอริยบูชาให้อนุสรณ์ ชาตสถานแห่งนี้ เป็นแหล่งถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมโยงอริยธรรมนำสู่ชีวิตของคน บ้าน วัด และราชการ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบสานตามหลักการ 3 อริยะ ได้แก่
1. อริยะบูชา คือ การบูชาอันประเสริฐแก่ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์ ตลอดจน บูชาอย่างกตัญญู รู้คุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. อริยะวิถี คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสให้คนร่วมทำบุญ เป็นผู้ให้ เช่น การทำบุญตักบาตร การร่วมกันพัฒนาจิตใจ สังคม และชุมชน ให้เจริญงอกงาม โดยมีแบบอย่าง อริยประเพณี ณ บ้านหนองผือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดภูริทัตตถิราวาส อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การสนับสนุนให้ทุก ๆ อำเภอ มีถนนแห่งสายธรรมที่คนในชุมซนมาร่วมกัน ทำบุญตักบาตร เพื่อปักหมุดอาริยะวิถี โดยค่อยๆ สร้างเครือข่ายญาติธรรมออกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
3. อริยธรรม คือ การรวบรวมและเผยแพร่หลักธรรมคำสอน ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อนำเสียงธรรม และแสงธรรม นำพาศีล สมาธิ ปัญญา สู่ผู้คนทุกเพศทุกวัย เพื่อปฏิบัติตนอย่างดีงามและอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติ
          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้จังหวัดอุบลราชธานีได้นำปรัชญาธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลักการ 3 อริยะ ขยายผลต่อไปยังชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อให้ทุกคนมีธรรมอันเป็นพื้นฐานชีวิต คือ มีศีล 5 สร้างพื้นฐานจิตใจให้ดี เจริญงอกงาม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี และพัฒนาประเทศ ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!