ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบโคให้เกษตรกรยากจนยืมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์มอบโคให้เกษตรกรยากจนยืมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตร

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายปองคุณ ประสารีบุตร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนพดล สุภัควรกุล ปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี นายอำนาจ มะธิปิไข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวประไพ สังฆะมณี ปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ มอบโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ให้กับเกษตรกรยากจนยืมไปเพื่อการผลิต ณ บ้านฝั่งแดง ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จำนวน 30 ตัว และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จำนวน 25 ตัว คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,485,000 บาท เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นเวลา 5 ปี และเมื่อครบกำหนดจะมอบแม่โคพร้อมลูกเกิดทั้งหมดให้เป็นทรัพย์สินของเกษตรกร (ยกเว้นลูกตัวแรกเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ) ตามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!