อยุธยา-ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ บ้านสวนยายทองดี

อยุธยา-ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ บ้านสวนยายทองดี

ภาพ/ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

         คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ตรวจเยี่ยม “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ บ้านสวนยายทองดี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2563

         เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 กันยายน 2564 ) ที่ ศาลาอเนกประสงค์วัดกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำหนกลาง และคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมต้อนรับฯ โดย พระเทพเสนาบดี ได้มอบโล่เกียรติคุณ หมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง ให้กับ บ้านโพธิ์ หมู่ 12 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา และ บ้านเลียบ หมู่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ ประจำปี 2563
           ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยใช้หลักศีล 5 ลงไปในทุกระดับ มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความปรองดอง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน มีการบูรณาการ กระบวนการ รูปแบบกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และประสิทธิผลที่ชัดเจนครอบคลุมกิจกรรมวิถีพุทธ นำไปสู่ชุมชนเกิดความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การรวมกลุ่มสร้างอาชีพ ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักเสียสละ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสังคมปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
            สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล 5 หมู่บ้านต้นแบบ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนยายทองดี หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไทย กำไลโปร่งทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร ซึ่งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล โดยมีพระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะผักไห่/เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!