เชียงใหม่-ม.แม่โจ้ ประกาศให้สอนออนไลน์ รับมือCOVID-19

เชียงใหม่-ม.แม่โจ้ ประกาศให้สอนออนไลน์ รับมือCOVID-19

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

ม.แม่โจ้ ประกาศให้สอนออนไลน์-เลื่อนกิจกรรม-เลี่ยงการเดินทาง เตรียมรับมือ COVID-19

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อหารือเร่งด่วน ในการพิจารณาแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับผลกระทบจาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) และการป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
ด้านการเรียนการสอน
– ให้งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 6 เมษายน 2563 หรือให้เป็นไปตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี
– ให้ใช้การสอนในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น
– ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีพิจารณารายวิชาสหกิจศึกษาและวิชาฝึกงาน ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองและผู้อื่น
ด้านบุคลากร
– บุคลากรประเภทวิชาการให้คณบดีพิจารณามอบหมายภาระงานตามความเหมาะสม
– บุคลากรประเภทสนับสนุนปฏิบัติงานโดยให้อยู่ดุลยพินิจของผู้อำนวยการหรือผู้อำนวยการกอง
การจัดประชุม สัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ
– หลีกเลี่ยงการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนา หรือเป็นวิทยากร ณ หน่วยงานภายนอก
– กรณีการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ ให้เลื่อนกำหนดการออกไปก่อน และหากไม่สามารถเลื่อนได้ให้พิจารณารูปแบบการจัดที่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด
การเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
– ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
– ให้ทุกส่วนงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ในความดูแล และจัดเตรียมเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ประจำสำนักงาน และให้รายงานหัวหน้าส่วนงานทราบ
นอกจากนั้น ยังได้มีมาตรการ การป้องกันสุขภาพจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 โดยมอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดตั้งเครื่องฟอกอากาศตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้นักศึกษา บุคลากร ดูแลสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกอาคาร และงดกิจกรรมกลางแจ้งจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ
 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!