บุรีรัมย์-ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.บ้านสาวเอ้

บุรีรัมย์-ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ รร.บ้านสาวเอ้

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2566 นายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปรัชญา สุรรรณทา ปลัดอำเภอคูเมืองรักษาราชการแทนนายอำเภอคูเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ มีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก
          นายปรัชญา สุรรรณทา ปลัดอำเภอคูเมืองรักษาราชการแทนนายอำเภอคูเมือง กล่าวว่า อำเภอคูเมือง ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 34 กิโลเมตร มีแม่น้ำไหลผ่าน จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำมูล ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นที่ดอนสลับกันไปในบางพื้นที่ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง มีครัวเรือนทั้งหมด จำนวน 17,178 ครัวเรือน ประชากร รวม 66,927 คน แบ่งเป็น เพศชาย 33,590 คน เพศหญิง 33,337 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 1 แห่ง คือ เพลาเพสิน บูติค รีสอร์ท หมู่บ้านเป้าหมายของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ในวันนี้ คือ หมู่ 2 บ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          นายจำเริญ แหวนเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เริ่มดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 27 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน อาสาสมัคร พอ.สว. ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และรักษาโรค แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้มีสุขภาพที่ดี ประกอบด้วย การให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการเวชกรรมฟื้นฟู การให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
          นอกจากนี้ ส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออกให้บริการประชาชนเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดภาระค่าเดินทางในการเดินทางมาติดต่อราชการ ชี้แจงข่าวสารของหน่วยงานต่างๆสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างถูกต้องผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เน้นการทำงานแบบองค์รวมและบูรณาการ การมอบชุดยาพระราชทาน เหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส การมอบหนังสือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มอบพันธุ์ปลาจากประมงจังหวัดบุรีรัมย์ การจำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลาย และการให้บริการอื่นๆอีกจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!