ร้อยเอ็ด-คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาจัดงานวันครู ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาจัดงานวันครู ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ม.กราคม 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมมอบโล่ เกียรติบัตร และมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ณ ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอลล์ ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.สกล คามบุศย์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา สมาคมครูอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า , การประกอบพิธีทางศาสนา , พิธีบูชาบูรพาจารย์ , พิธีแสดงมุทิตาจิตครูอาวุโส , การอ่านสารวันครู กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแด่ครูผู้มีผลงานดีเด่น
          ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ เป็นวันสำคัญของครู เป็นวันที่ศิษย์ทุกคน และสังคมทั่วไปจะได้รำลึกถึงพระคุณของครู และบูรพาจารย์ ครูเองก็จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นครู ภูมิใจในวิชาชีพครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู บุคลาการทางการศึกษาอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย จึงร่วมกันจัดงานวันครูประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีคุรุสภาจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นแกนกลางในการจัดงาน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือ และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยครูเป็นกลไกสำคัญ เพราะครูเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นภารกิจที่หนักและยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังต้องเสียสละความสุขและประโยชน์ส่วนตน ในการอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ จึงถือว่าครูเป็นปูชนียบุคคล ดังนั้นขอให้ครูทุกคนได้ตระหนักถึงคำปฏิญาณตนที่ได้ให้ไว้ในวันครู การตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ความดี ตั้งใจอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ การรักษาชื่อเสียงของคณะครู และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม นั่นเป็นปณิธานที่สำคัญที่ครูตั้งใจมั่นจะปฏิบัติให้ไปสู่ความสำเร็จของงานการศึกษาดังคำขวัญวันครูในปี 2566 ที่ให้ไว้ว่า ” ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” การที่ศิษย์จะดีได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และรวมถึงการได้รับแบบอย่างที่ดี ครูจึงต้องอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรัก ความเมตตา เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดีจะส่งผลถึงความมีอนาคตที่ดีของเยาวชนของชาติ เพราะ พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!