อยุธยา-ทต.ภาชีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

อยุธยา-ทต.ภาชีจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ เทศบาลตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสเกน จันทร์ผดุงสุข นายกเทศมนตรีตำบลภาชี ประธานการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ โดยมีนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 และอ่านสารวันเด็กฯ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานและภาคเอกชน การจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียน ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแจกให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นฯ กิจกรรมการละเล่น และการแสดงเวทีกลาง ทั้งการมอบของขวัญ เกมตอบปัญหา เล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย โดยนางสาวอภิสรา เกษอินทร์ นายอำเภอภาชี ชมการแสดงของนักเรียน และยังได้จับรางวัลให้กับเด็กผู้โชคดีที่อยู่ในงาน
          คำขวัญในปีนี้ก็คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ และกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยการให้ความรู้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!