กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯ เปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

          เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ.บริเวณสนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕66 โดย นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ และ นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อ่านสารวันเด็กฯ ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเคารพธงชาติ ชมการแสดงของนักเรียน และยังได้จับรางวัลให้กับเด็กผู้โชคดีที่อยู่ในงาน พร้อมรับฟังคำกล่าวขอบคุณจากตัวแทนนักเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น พม่า อีกด้วย
          จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยคำขวัญในปีนี้คือ “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีความภาคภูมิใจในขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การฝึกทักษะ และกิจกรรมที่สอดแทรกไปด้วยการให้ความรู้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ การปลูกฝังให้เด็กเป็นทรัพยากรที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
          ภายในงานมีกิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานและภาคเอกชน การจัดกิจกรรมและจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียน ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแจกให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นฯ กิจกรรมการละเล่น และการแสดงเวทีกลาง ทั้งการมอบของขวัญ เกมตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์การแสดงสนุขตำรวจ การแสดงโชว์ม้า และกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมแจกของรางวัลมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!