ร้อยเอ็ด-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ร้อยเอ็ด-ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

         ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร้อยเอ็ด ที่ อำเภอจังหาร

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 และโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ โรงเรียน บ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) บ้านผักแว่น ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.สุรเดชช ชวะเดช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ฉลาด ขามช่วง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขต 2 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา คณะแพทย์ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร พอ.สว. มีประชาชนในพื้นที่ มารับบริการเป็นจำนวนมาก
           นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2551 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย กิจกรรมประกอยด้วย การมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ มอบถุงยังชีพ รถจักรยาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เช่น การตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ การรักษาทางทันตกรรม เพื่อช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ตำบลผักแว่น อยู่ห่างจากอำเภอจังหารประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 25 กิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน วัด 13 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรรม อาชีพรอง รับจ้าง ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอนามัยและบ้านบาก รับผิดชอบ 13 หมู่บ้าน เมื่อมีการเจ็บป่วยประชาชนจะเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ถ้าเกินศักยภาพ ก็จะส่งต่อโรงพยาบาลจังหาร และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามลำดับ
              พร้อมนี้ ยังบูรณาการจัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จากทุกหน่วยงาน ที่จะเป็นประโยชน์ ในการรับบริการ ข้อมูลข่าวสาร และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!