ตาก-อ.พบพระ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ตาก-อ.พบพระ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มกราคม 2566 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานในการลงนาม”กิจกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)”
โดย.มี นายพิพัฒน์ ปิ่นฑสิริ พัฒนาการอำเภอพบพระ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นสักขีพยาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้คัดเลือกตำบลช่องแคบ เป็นตำบลนำร่องในการบับเคลื่อน ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยมีความพร้อม ทั้งผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 7 ภาคีเครื่อข่ายในการขับเคลื่อน โดย 7 ภาคีเครือข่าย ได้ แก่ ส่วนราชการ 7 หน่วยงานในพื้นที่อำเภอพบพระ ดังนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๆ)โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ซึ่งจะได้บูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนตำบลเข็มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตำบลมีความข้มแข็งอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ประชาชนในตำบลน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขึ้น
          ในการนี้ ขอให้ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 7 ภาคีเครือข่ายได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน 2 ฉบับ โดยมีนายอำเภอพบพระ นายสัญญา เพชรเศษ เป็นประธานในการลงนาม “กิจกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)” ด้วยกรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้อำเภอค้ดเลือกตำบลนำร่องในการชับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งใน 3 มิติ ดังนี้ ด้านความมั่นคง ได้แก่ ต้านอาหาร เช่น การสร้างแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีการแบ่งปัน และมีการการจัดทำ สร้างความมั่นคงในชีวิต เช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการออม สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนขุมชน ความสามัคคีปรองดอง เช่น กิจกรรมสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสา การยึคหลักประชาธิปไตย การปลอดอบายมุข/ยาเสพติด เช่น มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขับเคลื่อนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารจัดการชุมชน เช่น การจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน ด้านความมั่งคั่ง ได้แก่ ด้านการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น กิจกรรมแก้จนหรือการจัดสวัสดิการเพิ่มเติม ด้านแหล่งเงินทุนและหนี้สิน เช่น ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน โดยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มเข็ง เช่น ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด การท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านความยั่งยืน ได้แก่ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ถังขยะเป็ยกลดโลกร้อน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง เช่น สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาฯ ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีพัฒน เช่น เชื่อมโยงและจัดกิจกรรมเครือข่าย ซึ่งสำนักงานได้พัฒนาชุมชนอำเภอได้คัดเลือกตำบลช่องแคบ เป็นตำบลนำร่องในการบับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!