ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ ครั้งที่ 1/2566

ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ ครั้งที่ 1/2566

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ม.ค. 66 นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอพบพระ ครั้งที่ 1/2566 และการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระเบียบวาระที่ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
          1.1 ขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานทุกหน่วยงาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและการจัดกิจกรรมในรอบเดือนธันวาคม 2565 ดังนี้ 1) กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2) การให้ความร่วมมือช่วยเหลือขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการวันเกษตรพบพระ ประจำปีงบประมาณ 2566″ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยดี 3) พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วัดราษฎร์เจริญธรรม บ้านเสรีราษฎร์ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประชุม ติดตามเร่งรัดดำเนินการเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 ตำบลคีรีราษฎร์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพบพระ) การติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้าหมู่บ้านชิบาโบ หมู่ที่ 8 ตำบลคีรีราษฎร์ไปยังบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลคีรีราษฎร์ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพบพระ) การดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่จัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายที่จังหวัดตากกำหนด ไว้ภายในเดือนธันวาคม 2565 (ท้องถิ่นอำเภอพบพระ) การซ่อมแซมแก้ไขถนนเส้นบ้านห้วยแล้ง หมู่ 10 ตำบลช่องแคบ ไปยังบ้านขุนห้วยช่องแคบ หมู่ 3 ตำบลช่องแคบ (หมวดทางหลวงช่องแคบ)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!