ร้อยเอ็ด-เปิดเฮือนปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ร้อยเอ็ด-เปิดเฮือนปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน:อำนวย ระดาบุตร 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดเฮือนปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

                 เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ เป็นประธานเปิดเฮือนปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด และเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

                 นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มุ่งเน้น ในการส่งเสริมด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการบริการทางการแพทย์ พยาบาล ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขัง และอาสาสมัครด้านสุขภาพในเรือนจำ รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่าง ๓ หน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับพื้นที่ เป็นเครือข่ายในระดับเขต หรือจังหวัดร่วมกัน เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังให้ครอบคลุม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมและกำจัดโรคการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานกักขังกลางร้อยเอ็ด โดยมีหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด , โรงพยาบาลร้อยเอ็ด , เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด , สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด , โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการดำเนินงานโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นแม่ข่ายหลักในการจัดบริการโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบริการสาธารณสุข บุคลากรจิตอาสา จัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้ปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๖ ตึกอายุรกรรมชายเป็น “เฮือนปันสุข” เพื่อรองรับกรณีผู้ต้องขังต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล , ห้องพักผู้คุมเพื่อดูแลป้องกัน ผู้ต้องขังหลบหนี และระบบการรักษาผ่านทาง Telemedicine เป็นการตรวจรักษาผ่านระบบเทคโนโลยี การสื่อสารผ่านจอออนไลน์ สำหรับผู้ต้องขัง ลดปัญหาการขนย้ายผู้ป่วยมาตรวจกับแพทย์ที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!