ร้อยเอ็ด-มหามกุฎราชวิทยาลัย จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ร้อยเอ็ด-มหามกุฎราชวิทยาลัย จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “Intensive English Workshop” ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษา ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าร่วมกิจกรรม
          พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “Intensive English Workshop ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการวิจัย และเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวอย่างไรให้อยู่ได้อย่างชาญฉลาด ท่ามกลางความหลากหลายทางภาษา และวัฒนธรรม
          การอบรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 100 รูป/คน โดยมี ผศ.ดร. จิราภรณ์ ผันสว่าง ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ได้แก่ ดร.สุทัศน์ สังคะพันธ์ และ Mr.Glen Redekop เป็นต้น เป็นการพัฒนายกระดับบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!