นครสวรรค์-มร.นว.จัดอบรมรักสามัคคี

นครสวรรค์-มร.นว.จัดอบรมรักสามัคคี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

        ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีฯ เชิญ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษ

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครง “ส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” กิจกรรม “จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ เพื่ออบรมกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัย” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรักสามัคคี และเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติ ให้มีความหวงแหน และธำรงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้ออารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืน ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกชั้นปี จำนวน 1,700 คน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ พันเอก นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้


สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!