น่าน-บริษัท ทุ่งสี ฯ ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

น่าน-บริษัท ทุ่งสี ฯ ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ภาพ/ข่าว:ปฏิญญา เรือนงาม

บริษัท ทุ่งสี คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ บริษัท ทุ่งสี คอนสตรัคชั่น จำกัด
เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทุ่งสี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ด้วยคระกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 553 หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตัวเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยจักขอบคุณยิ่ง
ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
ขอแสดงความนับถือ
นายวรศักดิ์ วงศ์วรกุล
กรรมการผู้จัดการ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!