นครสวรรค์-สมาคมศิษย์เก่า ประชุมกรรมการ

นครสวรรค์-สมาคมศิษย์เก่า ประชุมกรรมการ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            นายกสมาคมฯ เชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมประชุม ครั้งที่ 9

            เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แบบออนไลน์และออนไซด์ด้วยโปรแกรม Google Meeting ครั้งที่ 9/2565 โดยมีนายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมฯเป็นประธานในการประชุม หลังจากคณะกรรมการรายงานตัวและที่ประชุมพร้อมแล้วประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ได้แก่ เรื่องการจัดของที่ระลึกแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2560 – 2562 จำนวน 2,750 คนโดย มติที่ประชุมอนุมัติมอบวัตถุมงคลให้แก่บัณฑิตใหม่ทุกคนองค์ละ 25 บาทรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 75,000 บาท.
ส่วนเรื่องการประชุมสามัญประจำปี 2565 มติที่ประชุมอนุมัติให้ประชุมวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบได้แก่ เรื่องจากงานฝ่ายทะเบียน เรื่องจากรายงานการเงินและสรุปรายรับรายจ่ายจากเหรัญญิก
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาได้แก่ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา. การจัดทำประกาศระเบียบพิจารณาให้ทุนการศึกษาและการขออนุมัติทำกรอบรูปทำเนียบนายกสมาคม
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ไม่มี

นายกสมาคมฯขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกคนและที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมประชุมในแบบออนไลน์และออนไซด์ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกและอาคารสถานที่ ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!