สุพรรณบุรี-กิจกรรมลานดนตรีในสวนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สุพรรณบุรี-กิจกรรมลานดนตรีในสวนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:รัตนา สว่างศรี สุพรรณบุรี

            นายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 ณ โบราณสถานวัดสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายวศิน เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย ร้อยเอกบุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก ชมกิจกรรมลานศิลป์วัฒนธรรม อาทิ การวาดภาพศิลปะ ชมภาพยนตร์กลางแจ้ง ชิม ช้อป ใช้ สินค้าทางวัฒนธรรม/สินค้าชุมชน ร่วมชมดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” กิจกรรมการแสดงดนตรีเยาวชน กิจกรรมลานศิลป์วัฒนธรรม กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม/สินค้าในพื้นที่ กิจกรรมการฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง โดยได้จัดเวทีให้นักร้อง นักดนตรี ทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ได้มาโชว์ความสามารถ แสดงออกในการขับร้องเพลง เล่นดนตรีกันด้วย และในงานได้มีร้านอาหาร คาวหวาน รสเด็ด ขึ้นชื่อของเมืองสุพรรณบุรี มาจำหน่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานมากมาย นอกจากนี้ทางวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้นำอาจารย์และนักศึกษามาโชว์วาดรูปเหมือนให้กับคนที่มาเที่ยวในงานฟรี พร้อมกับโชว์การวาดภาพวิวเจดีย์สนามชัย โดยใช้ถ่านไม้สีดำวาดเป็นรูปภาพ ประกอบเสียงดนตรีในสวนครั้งนี้ด้วย ซึ่งดนตรี เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เป็นสมบัติของชาติ ที่ก่อให้เกิดความสุข ความปิติยินดี ความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ สร้างสรรค์ และยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างวินัย ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “ศิลปิน” ที่เป็นจุดกำเนิดของศิลปินแห่งชาติ อาทิ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ พ่อไวพจน์ เพชรสุพรรณ รวมทั้งศิลปินด้านดนตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ และมี 5 สายธารดนตรี ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีลูกทุ่ง ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อชีวิต
โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาและขับเคลื่อน ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) โดยผ่านกลไกการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก การจัดกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” เป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีแผนพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music โดยผ่านกลไกการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน แลกเปลี่ยนต่อไป

              สำหรับกิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรี และฟื้นฟูอุตสาหกรรมดนตรี กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ในระบบนิเวศ ด้านดนตรี เผยแพร่ สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ด้านดนตรีของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ดนตรีเป็นตัวขับเคลื่อน ในงานเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ครูดนตรี ศิลปินดนตรีทุกสาขา และประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แสดงความสามารถ และเพื่อสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมด้านดนตรีขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาและยกระดับก้าวสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีระดับสากล จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมลานดนตรีในสวน “Music in the Garden Suphanburi” ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเมืองให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาและขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music) โดยผ่านกลไกการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมด้านดนตรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมด้านดนตรีมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!