นครสวรรค์-” เดอะเบส นวมินทร์ ” ร่วมฝึกประสบการณ์ตรง ทำ Lab ที่ ม.ราชภัฏ

นครสวรรค์-” เดอะเบส นวมินทร์ ” ร่วมฝึกประสบการณ์ตรง ทำ Lab ที่ ม.ราชภัฏ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุนเยาว์ ” เดอะเบส นวมินทร์ ” ร่วมฝึกประสบการณ์ตรง ทำ Lab ที่ ม.ราชภัฏ ประสบความสำเร็จ

           เมื่อเวลา 16:00 น วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีพิธีปิดการอบรม เชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “The Best Nawamin “โดย ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินท์ฯ มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ จัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สูงขึ้น ซึ่งคาดการณ์กันว่า นับแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม คืออีกหนึ่งโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ที่สามารถส่งเสริมและผลักดันนักเรียนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความสามารถที่สูงขึ้นไปในระดับประเทศ สามารถเข้าศึกษาต่อในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สายวอทยาศาสตร์ประยุกต์ กายภาพ ชีวภาพ ฯลฯ ผ่านโครงการเดอะเบสนวมินท์ โดยจะเข้าร่วมทุกเวทีแข่งขัน ทุกระดับ

           สำหรับหัวหน้าผู้จัดโครงการนี้ คือ นายณัฐพล ภู่ตระกูล ครูวิทยาศาสตร์ หัวหน้าโครงการเดอะเบส ซึ่ง มั่นใจว่าโรงเรียนนวมินท์ฯ คือโอกาสของเด็กต่างอำเภอ หรือเด็กขาดโอกาสอย่างแท้จริงที่จะพัฒนาตนเองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ” ในนามโรงเรียนวมินท์ฯ ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ทินพันธ์ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่อำนวยความสะดวกห้องแล็ป ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน และขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนนวมินทร์ พร้อมทั้งคณะครูอาจารย์-นักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดีจนการเข้าค่ายครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง ” ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!