ปราจีนบุรี – โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

ปราจีนบุรี – โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี

มานิตย์ สนับบุญ-ข่าว/ฉลองรัตน์ ทองโบราณ-ภาพ /

              วันนี้ ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำอำเภอกบินทร์บุรี (วัดหลวงบดินทร์เดชา) ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.บังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นายฉลองรัฐ ทองโบราณ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอกบินทร์เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์โครงการฯเพื่อดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาในเขตพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และ ในเขตอำเภอนาดี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯมาจากประชาชนของอำเภอกบินทร์บุรี 20 คนและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 20 คน และประชาชนของอำเภอนาดี 10 คนรวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 คน และ ท่านพระครูบดินทร์เดชาภิวัตน์ เจ้าอาวาสวัดหลวงบดินทร์เดชาได้เมตตาบรรยายพิเศษถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาฯเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่อไป อนึ่ง วัดหลวงบดินทร์เดชา เป็นวัดที่ก่อสร้างโดย เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (11 มกราคม พ.ศ. 2319 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2392) อัครมหาเสนาบดีสมุหนายก และแม่ทัพใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นสกุล “สิงหเสนี” “บดินทรเดชา” เป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ ที่เจ้าพระยาบดินทรเดชาทรงพักทัพ หรือ ประกอบพิธีต่าง ๆ ก่อนยกกองทัพไปเมืองต่าง ๆ อาทิ ลาว กัมพูชา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!