อุบลราชธานี-ร.ร.กุดข้าวปุ้นวิทยา นำนร. กว่า 300 คน ร่วมอบรม อพม. ในสถานศึกษา

อุบลราชธานี-ร.ร.กุดข้าวปุ้นวิทยา นำนร. กว่า 300 คน ร่วมอบรม อพม. ในสถานศึกษา

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

ร.ร.กุดข้าวปุ้นวิทยา นำนร. กว่า 300 คน ร่วมอบรม อพม. ในสถานศึกษา

            วันนี้ ( 19 ส.ค.65 ) ณ หอประชุมบัวหลวง โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี คณะวิทยากรและคณะทำงานโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิด ทั้งนี้ มีนายบุญสอน สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดสมดี ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

            นายวิศิษฐ์ ผลดก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวตอนหนึ่งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมากขึ้น มีผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและถึงแม้ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาเพื่อการครองชีพ แต่ก็ยังพบว่าประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการ และการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ควรได้รับเนื่องจากไม่ทราบข้อมูลสิทธิหรือไม่มีความรู้เบื้องต้นในการใช้เทคโนโลยี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นความสำคัญของ “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)” ที่จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำงานเชิงรุกในพื้นที่ที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงข้อมูลและสิทธิสวัสดิการจึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษาขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิสวัสดิการของประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูล รวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเป็นระบบและสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป
นายบุญสอน สามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดสมดี ผู้ประสานงานคณะทำงานโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในการจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นม.ปลาย ร.ร.กุดข้าวปุ้นวิทยา เข้าร่วมโครงการจำนวน 368 คน ซึ่งเป็นเยาวชนในสถานศึกษา ตามคุณสมบัติของ อพม. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด และ มีคณะทำงานสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอราวัณ ทับพลี เป็นประธานคณะทำงาน นางวันดี ขำสำอางค์ อดีตผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม และ อดีตพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ นายวรากร มลฑาทิพย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และอาจารย์ชินกฤต ขัดจำปา อาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!