ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี65 “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว”

ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี65 “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว”

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

ม.อุบลฯ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี65 “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว”

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว” ณ บริเวณลานอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมี ผู้แทนนักศึกษากล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เป็นประธาน อัญเชิญพระบรมสาทิสลักษณ์ และเปิดกรวยถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นการเผยแพร่และเปิดโลกทัศน์ ความก้าวหน้า ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้หลากหลาย ในการเรียนรู้ประสบการณ์ การสร้างจิตสำนึก และกระตุ้นความสนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เยาวชนและประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม

              ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ทางคณะและมหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้นครั้งนี้ ภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อเศรษฐกิจสีเขียว” เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และร่วมแสดงความยินดีกันนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 5 คน ได้แก่ ดร.ศิริพร พันธุ์ศรี ภาควิชาฟิสิกส์ “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ภาควิชาเคมี “รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติดีเด่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ประเสริฐศรี ภาควิชาเคมี “รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐพล ทองปลิว ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ “รางวัลผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ดีเด่น” และนายชาคริต ศรีวรรณคำ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาฟิสิกส์ “รางวัลบัณฑิตศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติดีเด่น” พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัล Science Smart Teacher จํานวน 3 รางวัล และการมอบตราพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 – 2563 เครือข่ายท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 8 โรงเรียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้ริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรสำหรับผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ ห้างหุ้นสวน จำกัด อุบล คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วิส และในส่วนของกิจกรรมภายในงานกำหนดให้มีการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การประกวด Science Show การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิทรรศการภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งยังได้รับการสนับสนุนจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!