ปทุมธานี – พระธรรมรัตนาภรณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาและพระภิกษุรวม 315 ทุน

 ปทุมธานี – พระธรรมรัตนาภรณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาและพระภิกษุรวม 315 ทุน

ภาพ/ข่าว:อนันต์ วิจิตรประชา

          พระธรรมรัตนาภรณ์มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาและพระภิกษุรวม 315 ทุน จำนวน1,258,000บาท

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขตพระอารามหลวง ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 โดยพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง โดยที่สถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ได้ร่วมกันดำเนินการคัดเลือกฯ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 สำหรับทุนการศึกษานักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมจำนวน 315 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 934,000 บาท นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบถวายทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรของสำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ผู้สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค, 6 ประโยค และ 9 ประโยค ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 83 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 324,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,258,000 บาท

           สำหรับทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา นี้ เกิดขึ้นจากกุศลศรัทธาของ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมด้วยคณะพระสังฆาธิการภายในวัดเขียนเขต พระอารามหลวง คณะสงฆ์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคสมทบทุนเป็นสามัคคีบุญร่วมกันเป็นประจำทุกปี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง ประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ส่วนกลาง) ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ถือเป็นภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้กำลังศึกษาและสถาบันการศึกษา ทั้งประเภทระดับชั้นและต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2523 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดีใฝ่เรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ในส่วนการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้เปรียญธรรม 3,6,9 สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนั้น เพื่อสนับสนุนและเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรม สู่ความเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นทั้งที่พึ่งของพุทธศาสนิกชน เป็นอายุของพระพุทธศาสนาให้ยิ่งๆ ขึ้นไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!