กาญจนบุรี-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัดประจำปี 2565

กาญจนบุรี-ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัดประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัดประจำปี 2565

วันนี้ (18 สิงหาคม 2565) ที่ห้องประชุมอาเซียน 1 โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัดประจำปี 2565 โดยมีนายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และนายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัด ให้สามารถถ่ายทอด ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนางานปฐมภูมิมีความชัดเจน สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองและแก้ปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

           นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิกำหนดให้มี 1)คลินิกหมอครอบครัว 2)การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 3)การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ (รพ.สต.ติดดาว) 4)คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน เพื่อให้การดำเนินการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยความสำเร็จ คือ การมีทีมหมอครอบครัว มีผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิระดับจังหวัด เข้าใจบทบาทที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการบริการดูแลประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ สามารถจัดการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม

            ด้าน นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ระบบสุขภาพปฐมภูมิ เป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ที่กำหนดไว้ในธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) การเข้าถึงระบบสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูมิเน้นความเป็นองค์รวม บูรณาการผสมผสานการทำงานเชิงรุกร่วมกับชุมชน โดยมีหน่วยบริการปฐมภูมิทำหน้าที่ในการจัดบริการสุขภาพครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมยั่งยืน นับเป็นความยินดีและเป็นเกียรติแก่จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้มีโอกาสต้อนรับทีมงานปฐมภูมิและสุขภาพภาคประชาชนจากทุกจังหวัดสู่พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 โอกาสนี้ทุกท่านยังได้เรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานระบบบริการปฐมภูมิ นโยบายการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและกลไก 3 หมอ ทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ แนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ระบบสุขภาพปฐมภูมิกับการถ่ายโอน แนวทางการดำเนินงานการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ./รพ.สต. อำเภอต้นแบบบูรณาการการทำงานด้วยกลไก 3 หมอ และการอภิปรายบทบาทภารกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิในยุคการถ่ายโอน ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด และขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!