อุบลฯ มอบบ้านให้นร.กำพร้า ยากจน

อุบลฯ มอบบ้านให้นร.กำพร้า ยากจน

ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

อุบลฯ มอบบ้านให้นร.กำพร้า ยากจน

             วันที่ 17 ส.ค.65 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ให้แก่ เด็กหญิงอรดี แข่งขัน อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ ตั้งอยู่ที่บ้านตาดโตน หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TP Map ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.มท. ) โดยมีนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลุราชธานี และ นายมานะ สิมมา ผู้ตรวจราชการการปกครอง เขต 14 และ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว เด็กหญิงอรดี แข่งขัน

            โดยบ้านหลังนี้ ก่อสร้างขึ้นมาจากการร่วมแรงร่วมใจ ของประชาชนชาวอำเภอกุดข้าวปุ้นทุกภาคส่วน โดยการดำเนินการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอ เพื่อหารายได้ไปให้การช่วยเหลือ ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TP Map ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.มท.) ที่ตกเกณฑ์ในมิติด้านต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย โดย 5 รายนั้น เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านท้องที่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามโครงการขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับสถานะทางครอบครัวของเด็กหญิงอรดี แข่งขัน มีบิดาเป็นราษฎรบ้านตาดโตน สัญชาติไทย และได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดา ซึ่งเป็นคนสัญชาติลาว และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยมีคณะญาติฝ่ายบิดา และประชาชนชาวบ้านตาดโตน ให้การดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลตามอัตภาพ และบ้านหลังดังกล่าวนี้ เป็นบ้านชั้นเดียว มีห้องน้ำแยกออกจากตัวบ้าน ตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย 60 ตารางเมตร มีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร ใช้เสาปูน 12 ต้น ใช้โครงหลังคาไม้ของบ้านหลังเดิมที่ทรุดโทรม มุงด้วยหลังคาสรรไท เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (ซีแพค) ใช้อิฐบล็อค 600 ก้อน ติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปาพร้อมใช้ ใช้เงินบริจาคของกองทุนสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อำเภอกุดข้าวปุ้น ก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 49,832 บาท สำหรับแรงงานจัดจาก จิตอาสากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. อสม. และสมาชิก อส.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!