คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จ.อุบลฯ

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จ.อุบลฯ

 ทีมข่าวเฉพาะกิจ / ข่าว.

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จ.อุบลฯ

            วันนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ ( 17ส.ค.65 ) พระเทพวรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” ประจำหนตะวันออก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล 5″ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ วัดเรียบปะอาวใต้ บ้านปะอาว หมู่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ตำบลปะอาวนำเสนอผลการดำเนินงานให้ได้รับทราบ
การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการท้องที่ ราชการท้องถิ่นเอกชน และประชาชน ได้คัดเลือก บ้านปะอาว หมู่ 3 ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหมู่บ้านต้นแบบ ในการขับเคลื่อนโครงกรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช 2565 โดย คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประชาชนบ้านปะอาว ร่วมกับคณะสงฆ์ วัดเรียบปะอาวใต้ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น โครงการหมู่บ้านสีขาว งานศพปลอดเหล้า ปลอดการพนัน หมู่บ้านช่อสะอาด สร้างจิตสำนึก ไทยไม่โกง รวมพลังคนไทยไม่โกง ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย Zero คอรัปชั่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ถนนสายวัฒนธรรม โดยความร่วมมือ บล้าน วัด โรงเรียน และราชการ ( บวร) ตลอดจนร่วมขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU บทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ระหว่าง ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กระทรวงมหาดไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลาดกระบัง และการส่งเสริมการเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น จากการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนโครงกรสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ของจังหวัดอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช 2565 ส่งผลให้ ประชาชน เกิดความสามัคคี ปรองดอง สงบสุข ร่มเย็น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!