นครสวรรค์-ดร.บุหลง ศุภศิลป์ ศิษย์เก่าดีเด่น “คนดีศรีราชภัฏ 100 ปี

นครสวรรค์-ดร.บุหลง ศุภศิลป์ ศิษย์เก่าดีเด่น “คนดีศรีราชภัฏ 100 ปี

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีคารวะบูรพาจารย์ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น โอกาสครบ 57 ปี สมาคมศิษย์เก่าฯ และ ครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีกิจกรรมต่างๆดังนี้คือ

            เวลา 10.30 น. ได้เริ่มพิธีคารวะบูรพาจารย์ “100 ปี บารมีครู ศิษย์เชิดชูบูชา” หลังจากเสร็จพิธี มีการมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น “คนดี ศรีราชภัฏ 100 ปี ประจำปี 2565” ซึ่งดร.บุหลง ศุภศิลป์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านที่ 1 การบำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละให้กับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อย่างต่อเนื่อง ดร.บุหลง ศุภศิลป์ จบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ปี 2525 สมัยที่เป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ จบปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และจบปริญาเอก ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2558 เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ลำดับที่ 286 มีผลงานดีเด่นได้แก่ผู้บริหารดีเด่นรางวัลพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษานิเทศก์ดีเด่น รางวัลครุสดุดี จากกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลครูดีเด่น จาก สปจ.นครสวรรค์ ศิษย์เก่าดีเด่น จากโรงเรียนวัดพรหมจริยาวาส (เทศบาล 3) ในด้านการทำงานให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นกรรมการตลอดชีพและทำกิจกรรม สนับสนุนงานของสมาคมมาโดยตลอด เป็นที่ยอมรับของคณาจารย์ กรรมการสมาคมในแต่ละสมัย ตลอดระยะเวลาที่ได้ทำงานให้กับสมาคมฯ ทำด้วยความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ร่วมคิดร่วมทำ สนับสนุน และมีความซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะครุศาสตร์ นับว่าเป็นศิษย์เก่าที่กลับมาช่วยงานและกิจกรรมของสมาคมและสถาบันอย่างแท้จริง

             ดร.บุหลง ศุภศิลป์ เริ่มรับราชการ ปี พ.ศ.2521 ตำแหน่งครู รร.วัดวังมหากร อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ และเกษียณอายุราชการ ในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นว.เขต 3 เมื่อปี พ.ศ.2557 สมรสกับ นายวิทยา ศุภศิลป์ (ได้รับปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2556 และกรรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลายวาระ) มีบุตร 3 คน ได้แก่ นายแพทย์ ชัยวัฒน์ ศุภศิลป์ ร้อยเอกชัยวิทย์ ศุภศิลป์ และ น.ส.เบญจวรรณ ศุภศิลป์

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!