ประจวบคีรีขันธ์ – แรงงาน จ.ประจวบฯฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้ขัดสนใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่

ประจวบคีรีขันธ์ – แรงงาน จ.ประจวบฯฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้ขัดสนใน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ห้องประชุมพลายงาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวินัย มะยมทอง แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จ.ประจวบคีรขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบฯ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตากหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)จังหวัดประจวบฯ โดยใช้ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ระบบ TPMAP ในการดำเนินการสืบค้นหาข้อมูลผู้ประสบปัญหาขัดสน หรือการขาดรายได้เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ประกอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการในมิติรายได้จากข้อมูลการดำเนินการมีผู้ให้ความสนใจและยื่นขอรับความช่วยเหลือ เป็นจำนวน 1,394 ครัวเรือน 5,329 คน เป็นผู้ต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 446 คน แบ่งเป็นรายอำเภอประกอบด้วย อำเภอหัวหิน 93 คน ปราณบุรี 29 คน สามร้อยยอด 113 คน กุยบุรี 68 คน อำเภอเมือง 71 คน ทับสะแก 9 คน บางสะพาน 25 คน และ อ.บางสะพานน้อย 38 คน

             นายวินัย กล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ระยะยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก ให้แก่กลุ่มผู้ขัดสน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จำนวน 16 คน ทั้งนี้เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ และนำความความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดประจวบฯ ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการขจัดความยากจน พึ่งพาตนเองได้ตลอดจนสามารถพัฒนาคนด้านแรงงานให้เกิดความยั่งยืนมีผลสัมฤทธิที่เป็นรูปธรรมต่อไป.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!