ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2565 รอบที่ 2

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2565 รอบที่ 2

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

           ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 2565 รอบที่ 2

            วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด ติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ,คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ได้มีการร่วมประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meetings ไปยังผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ

           ที่ประชุม ได้มีการรายงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม หลังวิกฤตโควิด-19 มีมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร สถานประกอบการ โรงเรียน และพื้นที่เฉพาะ นำร่องเตรียมความพร้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ,การลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน นำไปสู่การปรับโครงสร้างการผลิต โดยเฉพาะด้านการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพ ทำน้อย ได้มาก และบริการแหล่งความรู้ใหม่ที่ทันสมัย Smart Farmer พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการ Startups ในการจัดอบรมด้านการตลาดยุค New Normal รวมถึงจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมมือทุกภาคส่วน ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงบริการพื้นฐานภาครัฐ ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการทุกพื้นที่ ได้อย่างทั่วถึง และการจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อไป

            ในช่วงบ่ายคณะฯ ได้ลงพื้นที่ไปยัง โครงการพัฒนาห้วยอัคคะตามแนวพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด และนายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า ได้ติดตามงานนโยบายของรัฐบาล 3 ประเด็น และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 2 ประเด็น ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปประธรรม พร้อมเสนอแนะ ให้คำแนะนำหน่วยงานที่รับไปดำเนินการ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในภาพรวม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!