ประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            ประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โอนงบประมาณ แจ้งตามดูสถานการณ์น้ำ

           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ เสนอสภาเพื่อลงมติ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม เน้นการติดตามดูสถานการณ์น้ำ เชิญมอบทุน อบจ. ที่ รร.สวนกุหลาบฯ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (แจ้งเพื่อทราบ)
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่ 1 ที่ประชุมรับหลักการ

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 183,600 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองสาธารณสุข ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 112,500 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายการที่ได้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 74,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ ไม่มี ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!