อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ทีมข่าวเฉพาะกิจ/ข่าว.

          จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ”

            วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ หว่าปุ๋ยนาข้าว ปลูกพืชผักสวนครัว และตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “วันแม่แห่งชาติ” ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ จากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนราษฎร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจากการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง ได้นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร โครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถพระองค์ ได้ผลิดอกออกผลสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน ทั้งในด้านการสังคมสงเคราะห์อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า ตลอดจนการส่งเสริมศิลปาชีพในงานหัตถศิลป์หลากหลายแขนง

              สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งโครงการตามพระราชดำริพระองค์ท่าน จัดตั้ง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยแบ่งพื้นที่จากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านยางน้อย เป็นพื้นที่ 210 ไร่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทูลเกล้าถวายพื้นที่ ป่าโปรง จำนวน 100 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกรและบคคลลทั่วไป เพื่อเป็นแหล่งจ้างงานและเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสารพิษให้แก่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!