นครสวรรค์-อุปนายกฯแจง กระทรวงศึกษาวางมาตรการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

นครสวรรค์-อุปนายกฯแจง กระทรวงศึกษาวางมาตรการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          อุปนายกฯแจง กระทรวงศึกษาวางมาตรการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหนี้สินครัวเรือน

              นายอนันต์ เกตุสุภะ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตนเองได้รับหนังสือและศึกษามาตรการตลอดจนแนวทางเพื่อให้การแก้ไขหนี้สินภาคครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาลบรรลุผลภายในปี 2565 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นางสาวตรีนฺช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการขึ้น เพื่อดำเนินการกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหาหนี้สินได้จริงและยั่งยืน คณะกรรมการจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ คือ

1. จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินในระดับจังหวัดทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
2. ตั้งคลินิกแก้หนี้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา(สพม.สพป. )และหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3. บังคับใช้มาตรการ 70/30 ตามคำสั่งศาลปกครองอย่างเคร่งครัด
4. เจรจาต่อรองกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ ให้ชะลอการฟ้องร้อง การบังคับคดี ตามกฎหมายไว้
ก่อนเพื่อรอการดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่มีปัญ หาขั้นวิกฤต
5. เจรจาต่อรองให้สถาบันการเงินผู้ให้กู้พิจารณาลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง ให้อยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 4 บาท/ปี ตามเกณฑ์เงินกู้เพื่อสวัสดิการ
6. ให้คลินิกแก้หนี้เชิญเจ้าหนี้ทุกรายมาเจรจาตกลงร่วมกันเพื่อจัดสรรเงินเดือนของผู้กู้ ในส่วน 70 % แก่เจ้าหนี้ทุกราย ตามภาระหนี้สินที่มี
7 . ให้คลินิกแก้หนี้ดำเนินการตามมาตรการตั้งแต่ สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปและรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประจำทุกเดือน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!