ราชบุรี-3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ราชบุรี-3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

             เมื่อช่วงเวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิด โครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหน้าเมือง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อสม.เทศบาลเมืองราบุรี เข้าร่วมโครงการ โดยมีแพทย์หญิงสุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนางสาวสุภาวดีกลัดทอง หัวหน้าเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลราชบุรี ดร.กมลพร แพทย์ชีพ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ หมอคนที่ 1 (อาสาสมัครสาธารณสุข) โดยทางกระรทวงสาธารณสุขได้วางแนวทางไว้ในระยะเวลาก่อนหน้านี้ คือ คนไทยทุกครอบครัวควรมีหมอประจำตัว 3 คน เป็นเป้าหมายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ที่บ่งชี้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ที่จะต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากระบบบริการสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นที่ 2 ณ ปัจจุบันมีประชากรกว่า 99 % ของประเทศ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยมีระบบการบริการสุภาพที่ดีและเพียงพอ ถือได้ว่าเป็นบัน ขั้นที่ ๓ เป็นขั้นสุดท้าย ของการที่มีหมอ 3 พลัส คือการมีทีมหมอครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นทางเทศบาลเมืองราชบุรีจึงได้ให้ความสำคัญในการสร้างภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพจากเทศบาลเมืองราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ได้เข้ามาขับเคลื่อนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ของประชาชนในตำบลหน้าเมืองให้มีประสิทธิภาพและยั่นยืนต่อไป ในรูปแบบของ 3 หมอพลัส

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!