ร้อยเอ็ด-จัดประกวดโค-กระบือ ในงานมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

ร้อยเอ็ด-จัดประกวดโค-กระบือ ในงานมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

          จัดประกวดโค-กระบือ ในงานมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ส่งเสริมการเลี้ยง ส่งเสริมการตลาด และสร้างโอกาสทางการแข่งขัน

            เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 6 สิงหาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ส่งเสริมการเลี้ยง ส่งเสริมการตลาด และสร้างโอกาสทางการแข่งขัน ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสรวิช ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยหัวหัวส่วนราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ควาย(กระบือ) งาม นำโคเนื้อพันธุ์ดี และกระบืองามเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมโชว์สายพันธุ์ดี และร่วมกิจกรรมอื่นๆ จำนวนมาก นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงาน มหกรรมโคเนื้อจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในประเทศและระดับโลก ยังคงมีความไม่แน่นอนของการสิ้นสุด ทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก ด้านการปศุสัตว์ยังได้เปรียบและมีโอกาสทางการแข่งขัน โดยเฉพาะกระบือ และโคเนื้อ เนื่องจากปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและการส่งออก ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมาก เงินอันดับที่ 4 ของประเทศ มีโคเนื้อ ประมาณ 380,000 ตัวเศษ เกษตรกร 86,000 ครอบครัว และมีการเลี้ยงกระบือมากเป็นอันลับ 5 ของประเทศ มีกระบือ ประมาณ 76,000 ตัวเศษ เกษตรกร 19,000 ครอบครัว ถือว่าเป็นสินค้าดาวเด่นของจังหวัดร้อยเอ็ด รองจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ส่งเสริมการตลาดและสร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรยกระดับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การกระจายพันธุกรรมที่ดีให้ได้การยอมรับในกลุ่มเกษตรกรเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสัตว์ที่ชนะการประกวด และเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชี้ให้เกษตรกรเข้าใจถึงลักษณะที่ดีของการคัดเลือกพันธุ์พ่อแม่พันธุ์

              กำหนดจัดงานกำหนดจัดงานจำนวน 3 วันจำนวน 3 วัน ได้แก่วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เป็นการประกวดกระบือเพศผู้ และเพศเมีย และการโชว์กระบือพ่อพันธุ์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ และการโชว์กระบือ วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เป็นการประกวดโคพันธุ์บราห์มัน เพศผู้ ไก่พื้นเมือง วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นการประกวดโคพันธุ์บรามันห์ เพศเมีย และการประลองไก่ชนคู่พิเศษ นอกจากนี้ยังมีเนื้อการแสดงนิทรรศการ จากส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าการเกษตรราคาถูกหลากหลายชนิดและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย สำหรับผลการประกวดกระบือเพศผู้ในวันนี้ รางวัลประกอบด้วย รุ่นฟันแท้ 3 คู่เพศเมีย รางวัลที่ 1 เบอร์ 505 ฟาร์มประยูรกาฬสินธุ์ รางวัลที่ 2 เบอร์ ฟาร์ม ประยูรกาฬสินธุ์ รางวัลที่ 3 เบอร์ 506 รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 3 คู่ เพศผู้รางวัลที่ 1 เบอร์ 505 ฟาร์มโชคมงคล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯรางวัลที่ 2 เบอร์ 502 อุทัยธานี
รางวัลที่ 3 เบอร์ ฟาร์ม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 ซี่ เพศเมีย รางวัลที่ 1 เบอร์ 404 แพรวาฟาร์ม รางวัลที่ 2 เบอร์ 403 แพรวาฟาร์ม และรุ่นฟันแท้ 3คู่เพศเมีย
รางวัลที่ 1 เบอร์ 505 ฟาร์มประยูรกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 2 เบอร์ ฟาร์ม ประยูรกาฬสินธุ์
รางวัลที่ 3 เบอร์ 506
-รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 3 คู่ เพศผู้
รางวัลที่ 1 เบอร์ 505 ฟาร์มโชคมงคล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
ราฃวัลที่ 2 เบอร์ 502 อุทับธานี
ราฃวัลที่ 3 เบอร์ ฟาร์มอ.บรบือ จ.มหาสารคาม
-รุ่นฟันแท้ไม่เกิน 2 ซี่ เพศเมีย
รางวัลที่ 1 เบอร์ 404 แพรวาฟาร์ม
รางวัลที่ 2 เบอร์ 403 แพรวาฟาร์ม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!