นครสวรรค์-เดินสายแถลงนโยบาย

นครสวรรค์-เดินสายแถลงนโยบาย

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            ดร.เสริม จันทร์คำ ผู้สมัครประธานสหกรณ์ฯ เบอร์ 1 เดินสายแถลงนโยบายกับสมาชิกสหกรฯ์ เสียงตอบรับดีเยี่ยม

             ดร.เสริม จันทร์คำ ผู้สมัครประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด เบอร์ 1 เปิดเผยว่า ตนเองและคณะได้ออกเดินสายแถลงนโยบาย หาเสียงสัญจรกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์จำกัด ที่เป็นครูและบุคลากรของโรงเรียนนครสวรรค์ ได้รับความสนใจและมีเสียงตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีกำหนดการเลือกตั้งตรงกับวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 08.00-15.00 น. หากสมาชิกมีความสนใจ ถูกใจ ชื่นชอบในนโยบายแนวความคิด และแนวการปฏิบัติงาน เลือก ดร.เสริม จันทร์คำ เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด โทร. 098-9948646

ประวัติและผลงาน ดร.เสริม. จันทร์คำ ปัจจุบัน
– เป็นรองประธานกรรมการสหกรณ์
– ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์

สิ่งที่วางแผนว่าจะดำเนินการต่อไป คือ
1. ลดดอกเบี้ยเชินกู้อีก 50 สต.(เหลือ4.50 บาท)
2. คืนเงินบัญชี 99 ทั้งหมด
3. ให้เงินเฉลี่ยคืนสูงขึ้น
4. สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สมาชิกมีส่วนร่วม
5. สหกรณ์เป็นเลิศ
6. แก้ปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ
7. ปรับโครงสร้างหนี้ แก้ไขเงินเหลือไม่ถึง 30%
8. ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ของสหกรณ์
9. ใช้ระบบ IT (Information Technology) ทันสมัย
10. มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในทุกระบบ
11. พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ชั้นนำ
12. มีระบบบริการที่เป็นเลิศ บุคลากรยิ้มง่าย ไหว้สวย สุภาพ เจรจาไพเราะ สุภาพอ่อนน้อมกับสมาชิก
13. บริการเซ็นต์ค้ำประกันนอกสถานที่ ตามอำเภอต่างๆ อีก

สิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้ว คือ
1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ แล้ว 50 สต. (เหลือ 5 บาท)
2. คืนเงินบัญชี 99 แล้ว (คงเหลือไว้บางส่วน)
3. ปรับโครงสร้างหนี้ คืนปันผลเฉลี่ยคืน 100% แล้ว (เดิม 60:40)
4. ปรับโครงสร้างหนี้เงินเหลือเพิ่มมากขึ้นและแก้ปัญหาเงินเหลือไม่ถึง 30% ได้
5. แก้ไขปัญหาหนี้สงลัยจะสูญ ได้เงินคืนแล้ว มากกว่า 16 ล้านบาท
6. ลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์จากแผนที่ตั้งไว้ ได้มากกว่า 2 ล้านบาท แล้ว
7. มีระบบ IT ท้นสมัย เป็นระบบเรียลไทม์ (Real-time Syatem)
8. โครงการเงินกู้สู้วิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์สหกรณ์ให้สวยงาม
10. ปรับปรุงการบริการและการบริหารจัดการให้เป็นเลิศ
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโดยภาพรวมมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในการบริการสมาชิก
12. บริการเซ็นต์ค้ำประกันนอกสถานที่ตามอำเภอต่าง ๆ
” ดร.เสริม จันทร์คำ ทำได้ ทำจริง ทำแล้ว และจะทำต่อไป มุ่งมั่นแก้ไข ตั้งใจทำประโยชน์เพื่อสหกรณ์และมวลสมาชิก “

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!